Kvalitets- och Arbetsmiljöpolicy

Kundtillfredsställelse i alla led, miljöfrämjande åtgärder och efterlevnad av lagar

och andra krav, gällande såväl den yttre som den inre miljön, skall uppnås

genom engagerade och kompetenta medarbetare som aktivt deltar i vårt arbete

med förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar

Våra produkter/tjänster skall/ska levereras till kund:

  • till rätt kvalitet
  • till rätt kostnad
  • i rätt tid

Vårt arbete med att kontrollera och mäta vårt systematiska arbetsmiljöarbete ska

eliminera eller minska påfrestningarna på både miljö och personal

  • arbete med övergripande handlingsplan, upprättad efter analyserande miljöaspekter
  • aktivt miljöarbete i våra projekt med nya eller ändrade produkter
  • aktivt arbete med vår Inre arbetsmiljö för att uppnå en bra social och hälsosam arbetsmiljö som främjar och tar tillvara exempelvis mångfalden i olikheterna hos oss människor.
  • aktivt arbete med Intern Brandskyddskontroll för att förebygga egendoms- och personskada

Vårt agerande inför kunder, grannar, myndigheter, anställda och övriga intressenter skall vara öppet och ärligt.

Vår ambition är att överträffa kundens produktkrav och uppfylla myndigheternas lagar och krav.

VD

Arbetsmiljö & Lagkravsgruppen AB               Kungsbacka 2018-04-01/rev 2024-01-01