Brandskydd/SBA

Lagen om skydd mot olyckor är den viktigaste lagen när det kommer med hur vi ska arbeta med brandskyddsarbetet. Lagen berättar vilka skyldigheter som gäller för myndigheter, företag och organisationer. Även privatpersoner har skyldigheter, som att larma om man upptäcker en olycka.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är lagstadgat enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778), där det står att den som äger en byggnad eller bedriver verksamhet i den är skyldiga att i skälig omfattning hålla med utrustning för släckning av brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Inom verksamheten bör det finnas en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation. Men det räcker inte med att upprätta dokument för att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Avgörande är vad som görs i praktiken. Vad man åstadkommer för att upprätthålla och förbättra brandskyddet.

Här har vi tagit fram utbildningar för de som är brandskyddsansvariga eller liknande arbetsmiljöuppgifter med brandskyddsarbete och SBA på verksamheten. Har ni några frågor för mer information, mejla oss på info@algruppen.se

Brand

Grundläggande brandskydd

Räddning

Räddningsutbildning för arbetsplatsen

Brandfarliga

Heta arbeten

SBA

Brandskyddsansvarig

SBA

Brandskyddskontrollant

Föreståndare

Brandfarliga och explosiva varor

Anläggning

Anläggningsskötare- Brandlarm

Utrymningsledare

Utrymningsövningar

ATEX

Brandfarliga ämnen i explosiva miljöer