Vad är en riskanalys?

Syftet med en riskanalys är att identifiera och värdera risker, identifiera orsaker till dessa och ta
fram åtgärder som eliminerar eller minskar riskerna, eller mildrar konsekvenserna av negativa händelser.
En risk innebär att en negativ händelse kan inträffa som kan leda till en vårdskada. Att analysera risker
är ett framåsyftande arbete, som syftar till att vidta förebyggande åtgärder innan något har hänt.

En riskanalys kan utföras både på lokal och verksamhetsnivå och övergripande organisatorisk nivå.
Den kan avse en befintlig arbetsprocess eller göras inför en förändring. Riskanalyser på övergripande
nivå är ofta mer komplex och tidskrävande än analys på lokal nivå.

Generella steg i en riskanalys:
  • Initiera analys
  • Utarbeta processbeskrivning
  •  Identifiera risker
  •  Bedöma riskernas storlek
  • Identifiera bakomliggande orsaker
  • Utarbeta åtgärdsförslag och metod för uppföljning
  • Utarbeta en slutrapport
  • Beslut om åtgärder, uppföljning och tidplan för genomförande av åtgärder

 

Våra konsulter har en bred kompetens och erfarenhet inom sina respektive område såsom exempelvis  Kemikalier,
El, Brandsäkerhet och Arbetsmiljöområdet sammantaget.  Vi genomför uppdrag i hela Sverige.