Nulägesanalys arbetsmiljö

Hur ser företagets arbetsmiljöarbete ut? Vilka är våra styrkor och vilka är våra svagheter?
Hur fungerar vårt förebyggande arbete?

Genom att noga analysera svaren på detta skapas bättre förutsättningar för att kunna svara
på frågor av följande typ:

• Vilka möjligheter finns det på vårt arbetssätt att effektivisera och kunna vinna fördelar?
• Vilka framtida möjligheter kan detta arbete skapa?
• Kan vi vinna marknadsandelar utifrån detta?

Beskriver företagets nuläge

Nulägesanalysen är till för att företaget ska skapa sig en så objektiv bild av företagets
nuläge som möjligt. Observera ordet OBJEKTIV. Det gäller att vara ärlig i sina bedömningar.
Ibland känns det lite motigt att beskriva vad företaget inte är bra på och som det behöver
förbättra.

Ibland används ordet situationsanalys istället för nulägesanalys. Situationsanalysen görs
djupare och innefattar alla funktioner i företaget, till exempel hur personalsituationen
ser ut exempelvis stress, planerade investeringar i lokaler eller maskiner.

Nulägesanalysen (situationsanalysen) skall ex beskriva följande:

Företaget

• Resurser när det gäller personal. Kompetensnivå etc.
• Företagets organisation. Ledning och styrning avseende arbetsmiljö
• Nivån på företagets tekniska resurser.
• Lokalerna
• Företagets efterföljning av lagar & regler
• Ekonomiska resurser. Företagets möjlighet till finansiering (finansiell styrka).
Hur mycket pengar har företaget tillgängligt för exempelvis arbetsmiljöarbete?

detta hjälper till för att få fram
• Företagets styrka och svaghet i förhållande till att kunna hänga med i marknadsskiftningar.
• Hur konkurrensfördelarna kan ökas