Byggnads- och anläggningsarbeten med el, eller i närheten av el

Många elarbeten räknas som byggnads- och anläggningsarbeten, exempelvis installation av el till byggnader. Då gäller speciella regler och utöver arbetsgivaren finns det fler som har arbetsmiljöansvar, exempelvis  byggherren, projektörerna och byggarbetsmiljösamordnarna.

Om någon sorts byggnads- eller anläggningsarbete utförs i närheten av högspänningsledningar behöver exempelvis en arbetsmiljöplan upprättas enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1999:3) om byggnads- och anläggningsarbete. Befintliga installationer eller ledningar i mark eller i aktuella delar av en byggnad ska identifieras, kontrolleras och tydligt märkas ut. Befintliga elektriska luftledningar ska om möjligt ledas förbi byggarbetsplatsen eller göras spänningslösa. I annat fall ska avspärrningar och varningsskyltar sättas upp så att utrustning och fordon hålls på tillräckligt avstånd.

I utbildningen Skötsel av elektriska anläggningar tas det b.la upp säkerhet vid arbete där det finns risk för elektrisk fara så utgår man från Arbetsmiljöverket i huvudsak från följande lagstiftning i sin tillsynsverksamhet:

  • Arbetsmiljölagen (1977:1160).
  • Arbetsmiljöförordningen (1977:1166).
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3).
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1).
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om elektromagnetiska fält (AFS 2016:3).
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4).

Skötsel

av elektriska anläggningar

ESA

Elektriskt arbete