Värdeskapande process

Process

 

Analys:

Vi går igenom företagets nuvarande status utifrån arbetsmiljöperspektivet avseende hälsa och
miljö med fokus på framtida behov av olika kompetenser.

Förslag:

Vi tar fram förslag på åtgärder exempelvis organisation, policyfrågor eller specifika utbildningar
som kan bidra till att ge bestående förändringar och samtidigt skapa konkurrensfördelar.

Kartläggning/validering:

Vi kartlägger, bedömer och värderar en individs faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor,
det vill säga en individs reella kompetens  utifrån verksamhetens kompetenskrav.

Värdehöjande insatser:

Vi genomför de åtgärder som utarbetats  utifrån resultaten från kartläggning, exempelvis
utbildningsinsatser.

Uppföljning:

Vi  följer upp de utförda insatserna och kontrollerar att de uppsatta målet/en har uppnåtts genom
bl a utvärderingar och annan insamling av information om genomförda insatser.

Återkoppling:

Vi återkopplar den genomförda processen och kontrollerar att kund har uppfattat de presenterade
resultaten på ett likartat sätt och det fortsatta arbetet kan genomföras enligt plan.